WWW.antiekegeweren.nl

www.antiekegeweren.info

 Art. 18 RWM (Regeling Wapens en Munitie)

 Onverminderd het bepaalde in artikel 3     van deze regeling wordt van het verbod in artikel 14, eerste lid, 22, eerste     lid, 26, eerste lid,  en 31, eerste lid, van de wet vrijstelling verleend voor het doen binnenkomen of uitgaan,     vervoeren, voor handen hebben en overdragen van:     

a. vuurwapens die voor       gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt op de wijze, beschreven in       bijlage II bij deze regeling;
b. vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870.
c. vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers, pistolen en       combinatiewapens die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met;
      1. losse kogels en zwart kruit;
      2. patronen, uitgezonderd randvuurpatronen in het kaliber .22 en       centraalvuurpatronen;
d. vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde       revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen       waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen       onstekingsas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met       een patroonlengte van meer dan 18mm;
e. geschut dat ontworpen en bestemd is om te worden geladen met       losse projectielen en zwart kruit, los of in kardoezen;
f. kennelijk gebruikte lege patroon- en kardoezhulzen bestemd voor       dan wel deel uitmakend van een verzameling;
g. patroonmagazijnen en patroonhouders voorzover het personen       betreft die bevoegd zijn de wapens of munitie waarvoor deze voorwerpen       bestemd zijn voorhanden te hebben;
h. munitie en onderdelen van munitie van categorie III, uitsluitend       voor de houders van een verlof tot het voorhanden hebben van munitie van       categorie III, voor zover:
      1.  de munitie of onderdelen van munitie passen binnen de op dit verlof       omschreven specialisatie;
      2. munitie met een kaliber boven de 12,7mm (.50) niet voorzien is van       brisante lading; en
      3. munitie met een kaliber boven de 19mm niet voorzien is van brisante       ladingen en bovendien geen voortdrijvende ladingen bevat; met dien       verstande dat de bevoegdheden van de houder van het verlof tot voorhanden       hebben van munitie van categorie III met betrekking tot munitie van       categorie II niet verder reiken dan die met betrekking tot de munitie van       categorie III;
i. projectielen en hulzen, eventueel samengevoegd tot patronen, die       een onderdeel vormen van een monster-, verzamel- of overzichtsbord, voor       zover zij niet zijn voorzien van een ontstekende, voortdrijvende of       brisante lading en voorzover zij op deugdelijke wijze permanent op het       bord bevestigd zijn.

2. De vrijstellingen zoals     vermeld onder c, d en e zijn uitsluitend van toepassing op wapens die zijn     vervaardigd voor 1 januari 1945.

Verkoop voorwaarden

• Alle wapens worden verkocht als verzamelwapens, en er wordt niet gegarandeerd dat ze veilig zijn   om mee te schieten.
• Ben je niet tevreden over de aankoop, krijg je je aankoop bedrag terug binnen 3 dagen na aankoop.
• Aanverwante artikelen worden nooit geruild.
• Als je met het wapen geschoten hebt, of je demonteert het in onderdelen, of je brengt                      veranderingen aan, wordt het wapen niet meer terug genomen je bent dan eigenaar van het              wapen.
• Al deze wapens zijn antiek en worden als zodanig ook verkocht.
• Wapens onder € 300,- worden niet terug genomen.
• Wapens die worden verstuurt, worden niet terug genomen. 
• Zorg dat je eerst zoveel mogelijk informatie verzamelt over betreffende het wapen, of kom het            bekijken met je eigen ogen.
• Antiekegeweren.info is niet verantwoordelijk voor wapens die zoeken raken tijdens het versturen.


 

 

 


 


 


 


 

 

 
E-mailen
Bellen